• Galfrez - Producent Sztalug
 • Galfrez - Producent Sztalug
 • Galfrez - Producent Sztalug

REGULAMIN


Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (biuro@galfrez.pl). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 1. Sklep www. galfrez.pl  jest prowadzony przez firmę:

  Galfrez S.C. Krzysztof Duda, Paweł Duda
  Ul. L.Podbipięty 86, 31-589 Kraków
  NIP: 6781594025, REGON: 351138382
  dalej nazywaną "Sprzedającym".
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony https://galfrez.pl/zamowienia.html lub telefonicznie na numer 605 307 929 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia, złożone zamówienie zostanie anulowane.
 6. Zamówiony towar wysyłany jest firmą kurierską. Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do piątku
 7. Na czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu zamówienia, składa się czas realizacji zamówienia przez Galfrez S.C. i czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. Łączny czas realizacji nie powinien przekroczyć 48 godzin. Istnieją jednak pozycje, których dostępność w danym momencie jest ograniczona. Okres realizacji zamówienia może się wydłużyć do 2 tygodni.
 8. Zakupiony towar przez Klienta wraz z dokumentem sprzedaży jest wysyłany  przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres lub inny który wyraźnie zostanie wskazany np. w uwagach.
 9. Rozliczenie transakcji następuje poprzez zapłatę gotówką przy odbiorze towaru, w przypadku jednostek budżetowych - płatność przelewem na podstawie faktury z odroczonym terminem (termin płatności ustalamy indywidualnie).
 10. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 11. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
 12. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą̨ zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.
 13. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyraż̇one są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 14. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 15. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 16. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 17. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 18. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu galfrez.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

POLITYKA PRYWATNOŚCI1. Czym jest polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności sklepu internetowego www.galfrez.pl, zwana dalej Polityką, stanowi zbiór informacji o celu, sposobie przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu.

Polityka ta została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jako Dane Osobowe należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w szczególności imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP.

2. Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.galfrez.pl, jest:

Galfrez.S.C. Krzysztof Duda Paweł Duda,
31-589 Kraków, ul. L.Podbipięty 86
NIP: 678-15-94-025

zwany dalej Administratorem, będący jednocześnie Sprzedawcą.
Kontakt: biuro@galfrez.pl , tel. +48 605 307 929

3. W jakim celu wykorzystujemy powierzone nam dane osobowe

Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym Administrator informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.

Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody udzielonej przez Klienta i wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem, takich jak telefon, poczta elektroniczna, newsletter, fanpage sklepu, członkostwo w programach lojalnościowych, konkursach organizowanych przez Sklep.

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych to:
– zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (dane osobowe są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia, wysłania zakupionych produktów, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Klientem w tych sprawach)
– przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
– wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji)

4. Z jakich danych korzystamy

Dane będące przedmiotem przetwarzania to:
– dane osobowe, takie jak imię i nazwisko
– dane teleadresowe, takie jak nazwa miejscowości, ulica, numer domu/lokalu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
– nazwa firmy w przypadku zakupów dokonywanych przez firmy lub instytucje
– adres doręczenia jeżeli jest inny, niż podany w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia
– numer rachunku bankowego w przypadku dokonywania zwrotów zapłaty przez Sklep
– NIP w przypadku zakupów dokumentowanych fakturą

5. Przez jaki okres przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy kupna–sprzedaży na potrzeby realizacji zamówienia. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wywiązania się z wszelkich praw przysługujących Klientowi, wynikających z zawarcia umowy kupna sprzedaży, w szczególności okresów gwarancji i rękojmi na zakupione w sklepie produkty oraz zgodnie z wymogami gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania i przechowywania. Klient w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych i przechowywanych przez Administratora, informacji które dane są przetwarzane i przechowywane, przeniesienia, zgodnego z prawem usunięcia i zmiany danych osobowych, cofnięcia każdej udzielonej administratorowi zgody na przetwarzanie danych.

6. Komu możemy przekazać dane osobowe

W ograniczonym zakresie dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej przekazujemy naszym partnerom wyłącznie w celu poprawnej realizacji zamówień. Są to firmy spedycyjne, doręczające przesyłki z zamawianymi przez Klienta materiałami. We wszystkich tych przypadkach powierzanie tym podmiotom danych osobowych odbywa się w oparciu o umowy lub stosowne przepisy i regulaminy, zobowiązujące strony do zachowanie poufności z zachowaniem wymaganych standardów bezpieczeństwa.

7. Jak zabezpieczamy dane osobowe naszych Klientów

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Powierzone dane przetwarzane są zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i zrozumiały dla osób, przez które zostały powierzone. Przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Formularz wypełniany przez Klienta odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

8. Jakie prawa przysługują osobie powierzającej Administratorowi swoje dane

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– nieograniczonego dostępu i przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane i przechowywane na podstawie zgody powierzającego
– żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, jeśli były one przetwarzane niezgodnie z prawem
– cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem

9. Pliki Cookies

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Rozróżniamy dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Pliki cookies nie są odpowiedzialne za zbieranie danych osobowych, co oznacza że na ich podstawie Administrator nie jest w stanie przypisać użytkownikowi konkretnego imienia i nazwiska. Do momentu zalogowania użytkownik taki jest osobą w pełni anonimową. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej strony sklepu ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego rekomendujemy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, w tym Strony Internetowej, domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w każdym czasie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik.

Wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń w stosowaniu plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej, w tym na możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną.

11. Kontakt i podsumowanie

W celu realizacji swoich praw, wynikających z Polityki Prywatności, jak i w innych sprawach, można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem:
– poczty tradycyjnej: Galfrez SC, ul. Sikorki 19, 31-589 Kraków
– poczty elektronicznej: biuro@galfrez.pl
– telefonicznie: +48 605 307 929

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

W wypadku zmiany zapisów treści Polityki Administrator poinformuje o tym fakcie użytkowników w sposób zgodny w wymaganiami dyrektywy o ochronie danych osobowych.